Obchodné podmienky


 1. DEFINÍCIE
  Obchodné podmienky sú tieto podmienky, ktoré upravujú práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho súvisiace s predajom a kúpou tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na Webstránke.
  Predávajúci je Oliver Czirák - ETIshop, so sídlom Novomeského 20, 927 01 Šaľa, IČO: 50532715, DIČ: 1073798913, IČ DPH: SK1073798913, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Šaľa, číslo živnostenského registra: 450-13581.
  Kupujúci je záujemca o uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorý v súlade s týmito Obchodnými podmienkami doručí Predávajúcemu Objednávku alebo osoba, ktorá už Kúpnu zmluvu uzatvorila, a to vždy podľa toho, ako to vyplýva z kontextu príslušného ustanovenia týchto Obchodných podmienok. Pojmom “Kupujúci” je v týchto Obchodných podmienkach myslený akýkoľvek Kupujúci, t.j. či Kupujúci - spotrebiteľ, či Kupujúci - podnikateľ.
  Kupujúci - spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
  Kupujúci - podnikateľ je :
  • a) osoba zapísaná v obchodnom registri,
  • b) osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
  • c) osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
  • d) fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
  Kúpna zmluva je zmluva uzavretá medzi Kupujúcim a Predávajúcim na základe Objednávky Kupujúceho zadanej prostredníctvom Webstránky, ktorej predmetom je kúpa tovaru špecifikovaného Kupujúcim v Objednávke.
  Webstránka je webová stránka www.etishop.sk prevádzkovaná Predávajúcim.
  Objednávka je prejav vôle Kupujúcim uskutočnený prostredníctvom Webstránky, pričom z uvedeného prejavu vôle Kupujúceho je zrejmé, že Kupujúci si od Predávajúceho objednal tovar, ktorý je bližšie špecifikovaný na Webstránke.
  Nákupná cena je súčet ceny tovaru, ceny nákladov za dodanie tovaru (dopravy) a nákladov za dobierku uvedených na Webstránke v čase odoslania Objednávky Kupujúcim Predávajúcemu.
  Dobrovoľné navýšenie je dobrovoľné navýšenie Nákupnej ceny o finančnú čiastku v € uskutočnené Kupujúcim odoslaním Objednávky. Kupujúci môže pred odoslaním Objednávky prostredníctvom nastavenia v časti registrácia určiť pomer, v akom bude Dobrovoľné navýšenie rozdelené medzi ETIshop (v tomto prípade sa jedná o maržu ETIshopu) a niektorú zo zvolených neziskových aktivít (v tomto prípade sa jedná o dar na podporu realizácie danej neziskovej aktivity).
  Kúpna cena je Nákupná cena navýšená o Dobrovoľné navýšenie, teda výsledná cena, ktorú je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu za Objednávku.
 2. OBJEDNANIE TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY
  2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom vyplneného elektronického objednávkového formulára (ďalej len “formulár”) uvedeného na Webstránke spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku.
  2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené vo formulári. Pred definitívnym odoslaním formulára má Kupujúci možnosť údaje do neho zadané skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Kupujúci potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Dokončiť nákup". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať minimálne všetky údaje označené ako povinné. Odoslaná Objednávka je návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.
  2.3. Odoslaním Objednávky Kupujúci zároveň prehlasuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom a že s oboma v plnom rozsahu súhlasí.
  2.4. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúcemu.
  2.5. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v Objednávke e-mail s akceptáciou Objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí Objednávky informačným systémom Predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie Objednávky.
  2.6. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.
  2.7. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru Objednávky Kupujúceho - množstva tovaru, výšky Kúpnej ceny a podobne, žiadať od Kupujúceho zaplatenie Kúpnej ceny vopred alebo autorizáciu (ďalšie potvrdenie) Objednávky vhodným spôsobom, ako napríklad v písomnej forme alebo telefonicky. V prípade, ak Kupujúci túto autorizáciu (ďalšie potvrdenie) požadovaným spôsobom v lehote určenej Predávajúcim nevykoná, Kúpna zmluva sa márnym uplynutím tejto lehoty od začiatku zrušuje. Zmluvné strany sú si povinné vydať všetko, čo si do okamihu zrušenia Kúpnej zmluvy plnili.
  2.8. Predávajúci si vyhradzuje právo neodoslať akceptáciu Kupujúcemu v prípade, že objednaný tovar z akýchkoľvek príčin nie je schopný odoslať Kupujúcemu v dodacej lehote (napr. je tovar vypredaný, meškajú dodávatelia a pod.) O tejto skutočnosti bude Predávajúci bez zbytočného odkladu informovať Kupujúceho s ponukou náhradného plnenia (dodanie objednaného tovaru v dlhšej ako dodacej lehote, dodanie iného - porovnateľného tovaru a pod.) Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Kupujúcim sa jeho Objednávka zrušuje.
  2.9. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou Objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak.
 3. PLATOBNÉ PODMIENKY
  3.1. Kupujúci je povinný za tovar, ktorého Objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť minimálne Nákupnú cenu.
  3.2. Kúpnu cenu hradí Kupujúci Predávajúcemu niektorým zo spôsobov platby, ktorý si zvolil v Objednávke, teda:
  • a) platba v hotovosti do 5 000 EUR pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste alebo
  • b) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou) alebo
  • c) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca alebo Slovenská pošta, náklady za dobierku sa pripočítavajú ku celkovej cene tovaru a nákladom za dopravu) alebo
  • d) platba vopred bankovým prevodom alebo
  • e) platba prostredníctvom on-line platobnej brány GoPay (platobnou kartou alebo tzv. bankovým tlačidlom)
  3.3. V prípade platby podľa bodu 3.2 písm. d) alebo e) sa Objednávka považuje za uhradenú okamihom pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu Predávajúceho. Pokiaľ pri tomto spôsobe platby Kupujúci neuhradí Objednávku do 4 pracovných dní od zaslania akceptácie Objednávky Predávajúcim, môže byť Objednávka Predávajúcim zrušená.
  3.4. Faktúra vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, dodací list a v prípade, že záručný list nebude doručený spolu s tovarom, slúži faktúra zároveň i ako záručný list.
  3.5. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté prípadné náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu (napr. poplatok za elektrinu, internet, prípadne telefón), ktoré sa riadia zmluvou medzi Kupujúcim a jeho poskytovateľom danej služby.
 4. DODACIE PODMIENKY
  4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na Webstránke pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.
  4.2. Pri tovare, ktorého Kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, začína dodacia lehota plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy, t.j. doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho.
  4.3. Ak Kupujúci v Objednávke zvolí ako spôsob dodania tovaru osobný odber, je povinný si tovar vyzdvihnúť do 7 kalendárnych dní od oznámenia, že sa tovar nachádza na sklade Predávajúceho. Pokiaľ si Kupujúci v tejto lehote tovar nevyzdvihne, Predávajúci má právo Objednávku zrušiť.
  4.4. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v dodacej lehote (a to aj v prípade, ak Predávajúci túto skutočnosť zistí po odoslaní akceptácie Kupujúcemu), bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s ponukou náhradného plnenia (dodanie objednaného tovaru v dlhšej ako dodacej lehote, dodanie iného - porovnateľného tovaru a pod.) Neakceptovaním ponúknutého náhradného plnenia Kupujúcim dochádza k odstúpeniu od Kúpnej zmluvy Predávajúcim a Objednávka sa zrušuje.
  4.5. Ak Kupujúci zaplatil za objednaný tovar vopred a s Predávajúcim sa nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú Kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní odo dňa zrušenia Objednávky, najneskôr však do 15 dní od uplynutia dodacej lehoty. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, Kúpna cena bude vrátená na účet Kupujúceho, z ktorého bola zaplatená.
 5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  5.1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru.
  5.2. Náklady na vrátenie tovaru znáša Kupujúci - spotrebiteľ okrem prípadu, ak sa preukáže, že tovar bol v čase odstúpenia od Kúpnej zmluvy poškodený alebo chybný. V prípade, ak v odstúpení od Kúpnej zmluvy Kupujúci - spotrebiteľ neuviedol chyby tovaru, má sa za to, že tovar bol bezchybný.
  5.3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť Predávajúcemu.
  5.4. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy doručí Kupujúci - spotrebiteľ Predávajúcemu čo najskôr, a to písomne formou e-mailu zaslaného Predávajúcemu, listom zaslaným poštou na adresu Predávajúceho, alebo listom doručeným na adresu Predávajúceho osobne.
  5.5. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto Obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu Kupujúceho - spotrebiteľa, dátum jeho Objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu, dátum odstúpenia od Kúpnej zmluvy a v prípade listu aj podpis Kupujúceho.
  5.6. Zároveň s odstúpením od Kúpnej zmluvy (v prípade e-mailu bezodkladne po jeho odoslaní Predávajúcemu) je Kupujúci - spotrebiteľ povinný doručiť Predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom a všetkými dokumentami, ktoré mu spolu s tovarom boli doručené (kópia faktúry, doklad o zaplatení, návod - ak bol súčasťou). Tovar musí byť zaslaný kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia, zabalený v originálnom obale a môže byť doručený buď osobne na adrese Predávajúceho, alebo zaslaný poštou formou poistenej listovej zásielky 2. triedy alebo poisteného balíka 2. triedy na adresu Predávajúceho.
  5.7. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu - spotrebiteľovi zaplatenú Kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od doručenia odstúpenia Kupujúceho - spotrebiteľa od Kúpnej zmluvy. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti Kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal chyby, na ktoré sa vzťahuje záruka.
  5.8. Kupujúci - spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim - spotrebiteľom uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od Kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a Kupujúci - spotrebiteľ je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie Kupujúceho - spotrebiteľa, ktoré je Predávajúci oprávnený započítať oproti Kúpnej cene.
  5.9. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v Kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností Predávajúceho vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito Obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená na Webstránke. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať Kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu v súvislosti s Objednávkou v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy, a to prevodom na účet určený Kupujúcim.
 6. REKLAMÁCIE
  Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
  Reklamácie tovaru dodaného na základe uzatvorenej Kúpnej zmluvy je Kupujúci oprávnený uskutočniť spôsobom stanoveným v Reklamačnom poriadku Predávajúceho, ktorý je súčasťou týchto Obchodných podmienok. Ako záručný list slúži doklad o kúpe.
 7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  Predávajúci spracúva osobné údaje, ktoré Kupujúci prostredníctvom Webstránky zadal alebo poskytol pri vzájomnej komunikácii. Predávajúci je prevádzkovateľom informačných systémov osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoOOÚ“). Kupujúci poskytuje Predávajúcemu osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a číslo bankového účtu.
  Účelom spracúvania osobných údajov je:
  • plnenie zmluvného vzťahu vzniknutého uzatvorením Kúpnej zmluvy, t.j. identifikácia Kupujúceho ako zmluvnej strany, predaj a dodanie tovaru Kupujúcemu, vrátenie platby v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy, vybavenie prípadnej reklamácie Kupujúceho
  • plnenie povinností ustanovených zákonmi, najmä zákonom o účtovníctve a zákonom o dani z pridanej hodnoty
 8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  8.1. Predávajúci je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, pričom vo vzťahu k príslušnej Kúpnej zmluve uzatváranej na základe Objednávky bude platiť vždy tá verzia Obchodných podmienok, ktorá bola zverejnená na Webstráne ako platná a účinná verzia v čase zadania Objednávky, na základe ktorej došlo k uzavretiu príslušnej Kúpnej zmluvy a ktorá zároveň tvorí súčasť príslušnej Kúpnej zmluvy uzavretej na základe danej Objednávky. Povinnosť písomného oznámenia zmeny týchto Obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na Webstránke.
  8.2. V prípade, ak sa v dôsledku rozhodnutia kompetentných orgánov Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto Obchodných podmienok stanú neplatné alebo nevykonateľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
  8.3. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Spotrebiteľom , ktoré nie sú upravené týmito Ochodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku. Vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim - Podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami, sa riadia zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacimi zákonmi.
  8.4. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade e-mailov sa kvôli hodnovernosti odosielateľa požaduje ich odosielanie Predávajúcim z e-mailovej schránky uvedenej na Webstránke a Kupujúcim z jeho e-mailovej schránky uvedenej v Objednávke. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán nebude môcť odoslať potrebnú informáciu e-mailom z e-mailovej schránky podľa predošlej vety, odošle túto informáciu poštou, pričom môže zároveň druhej zmluvnej strane oznámiť adresu svojej novej e-mailovej schránky.
  8.5. Akékoľvek spory, ktoré vzniknú medzi zmluvnými stranami, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomným rokovaním s cieľom vyriešiť spor dohodou. V prípade, ak sa zmluvným stranám nepodarí dosiahnuť v predmete sporu dohodu, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená obrátiť sa s návrhom na riešenie sporu na vecne a miestne príslušný súd v Slovenskej republike.
  8.6. Tieto Obchodné podmienky boli na Webstránke zverejnené dňa 1.12.2015 a týmto dňom zároveň nadobúdajú platnosť a účinnosť.

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Odbor výkonu dozoru

Prievozská 32, P.O. Box 5

820 07 Bratislava 27

tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

kontaktný formulár SOI